Repertoire

 

Henry Purcell                                   Pavane, Chaconne  g - moll

Josef Haydn                                      Streichquartett op. 20/4 D- Dur

 

Wolfgang Amadeus Mozart           Streichquartett KV 465 C - Dur  (Dissonanzen)

 

Ludwig van Beethoven                   Streichquartett op. 18/4 c - moll  

                                                           Streichquartett op. 95   f - Moll " Serioso"

                                                           Streichquartett op. 131 cis - Moll

                                                           Streichquartett op. 132 a - moll

 

Franz Schubert                                Streichquartett Nr. 15 D887 op. post.  161 G - Dur 

                                                           Streichquartett Nr. 14 op. post D 810  d - moll 

                                                           (Tod und das Mädchen)

                                                           Streichquartett Nr. 13 op.29 D 804  a - Moll

                                                           (Rosamunde)

                                                           Streichquartettsatz c - Moll D 703

 

Claude Debussy                              Streichquartett op. 10  g - moll

 

Anton Webern                                langsamer Satz für Streichquartett (1905)

                                                          Fünf Sätze für Streichquartett op. 5

                                                          sechs Bagatellen op. 9

                                                          Streichquartett 1905

                                                    

 

Morton Feldman                              Structures for Stringquartet

                                                            

 Joschi Krüger                                   Streichquartett